Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller all användning av de tjänster (”Tjänsten”) som tillhandahålls av Tillsammans för Västra Mälardalen AB, org.nr 556850-3402 (”Tillsammans för Västra Mälardalen”) om inte annat har avtalats skriftligen.

1.     ALLMÄNT

1.1  Tillsammans för Västra Mälardalen ger företag, organisationer och föreningar (”Insamlaren”) möjlighet att genomföra insamlingar till gåvor, projekt eller andra typer av ändamål (”Projekt”).

2.     REGISTERING

2.1  Registrering av Projekt sker på www.hjartavastramalardalen.se  Uppgifter som lämnas vid registrering används av Tillsammans för Västra Mälardalen vid genomförande av de aktiviteter som sker under den tid som Projektet löper.

2.2  Registreringen är personlig och får inte överlåtas eller användas av annan än den som genomför registreringen.

3.     DONATIONER OCH BETALNING

3.1  Donationer sker i enighet med den instruktion som finns på www.hjartavastramalardalen.se och till ett klientmedelskonto i Tillsammans för Västra Mälardalens namn. Donation är oåterkallelig. Om Tillsammans för Västra Mälardalen av någon anledning avbryter insamlingen till Projektet återbetalas donerade medel till givaren (”Givaren”). Om Insamlaren avbryter insamlingen till projektet skall donerade medel återbetalas till Givaren. Den högsta tillåtna summan per Givare är 10 000 kronor per projekt.

3.2  Överföring av medel från Tillsammans för Västra Mälardalen till Insamlaren sker efter avslutad insamlingstid, dock tidigast 14 dagar efter avslut. Tillsammans för Västra Mälardalen har ensamrätten att besluta hur och när överföringen ska genomföras.

3.3  Tillsammans för Västra Mälardalen debiterar inga avgifter, detta kan dock ändras då eventuella avgifter är till för att täcka transaktionskostnader för betalning, administration och andra kostnader som är förenliga med insamlingen av medel till Projektet.

3.4  Tillsammans för Västra Mälardalen har ensamrätt att bestämma vilka projekt som ska erhålla möjligheten till finansiering via www.hjartavastramalardalen.se  Tillsammans för Västra Mälardalens beslut om vilka projekt som publiceras på www.hjartavastramalardalen.se kan inte överklagas.

4.     AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

4.1  Avtal har ingåtts mellan Tillsammans för Västra Mälardalen och Insamlaren när registrering har skett och mellan Tillsammans för Västra Mälardalen och Givaren när donationen genomförts.

4.2  Avtalet med Insamlaren gäller så länge Insamlaren har ett användarkonto hos Tillsammans för Västra Mälardalen. Insamlaren kan när som helst avsluta sitt användarkonto, varvid Tillsammans för Västra Mälardalen åtar sig att så snart som möjligt annullera kontot. Avslut av kontot befriar dock inte Insamlaren från eventuella skyldigheter som Insamlaren har gentemot Tillsammans för Västra Mälardalen enligt allmänna villkor eller andra överenskommelser mellan parterna.

4.3  Tillsammans för Västra Mälardalen har rätt att säga upp avtalet med Insamlaren med omedelbar verkan om Insamlaren eller Projektet

A. utnyttjar Tjänsten på ett otillbörligt sätt genom att ingå avtal som strider mot lag eller god sed eller på annat sätt agerar på ett sätt som kan väcka anstöt eller på annat sätt vara till skada, ekonomisk eller renommé, för Tillsammans för Västra Mälardalen eller annan juridisk person inom koncernen; eller

B. begår brottsliga handlingar; eller

C. bryter mot villkor i dessa allmänna villkor eller andra överenskommelser med Tillsammans för Västra Mälardalen.

5.     IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

5.1  Tillsammans för Västra Mälardalen äger samtliga rättigheter till Tjänsten, till webbsidan samt eventuella innehåll på webbsidan www.hjartavastramalardalen.se  Detta innebär att ingen annan än Tillsammans för Västra Mälardalen har rätt att nyttja varumärken, firmanamn, logotyper, bilder, filmer, grafik, layout och information etc. genom att tillgodogöra sig dessa genom kopiering, utskrifter eller på annat sätt, utan att samtycke har inhämtats från Tillsammans för Västra Mälardalen. Insamlaren, Projektet och Givaren har dock rätt att fritt göra utskrifter av innehållet på webbsidan www.hjartavastramalardalen.se  för icke kommersiellt bruk och utan att ändra eller på annat sätt redigera innehållet samt att Tillsammans för Västra Mälardalen anges som källa.

5.2  Med Tillsammans för Västra Mälardalens samtycke har Insamlaren och Projektet rätten att använda varumärken, logotyper och firmanamn etc. som tillhör Tillsammans för Västra Mälardalen.

6.     REKLAM OCH ANNONSERING

6.1  På webbplatsen www.hjartavastramalardalen.se  och vid användande av Tjänsten kan olika typer av annonsering från företag, organisationer, föreningar och andra kommersiella eller ej kommersiella parter förekomma. Tillsammans för Västra Mälardalen tar inget ansvar för den annonsering som sker, utöver vad som gäller enligt lag.

7.     PERSONUPPGIFTER

7.1  Vid all användning av Tjänsten accepterar och samtycker Insamlaren, Projektet och/eller Givaren (”Användaren”) till att personuppgifter lagras och hanteras, av såväl Tillsammans för Västra Mälardalen som av Sparbanken Västra Mälardalen, i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten.  

7.2  All hantering av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning (”GDPR”).

7.3  Syftet med lagring och hantering av personuppgifter är att kunna tillhandahålla Tjänsten, vilket kräver att Användaren identifieras och att Användaren kan nås för kommunikation med Tillsammans för Västra Mälardalen. Uppgifterna kan komma att användas för statistikändamål och marknadsföring av såväl Tillsammans för Västra Mälardalen som av Sparbanken Västra Mälardalen.

7.4  Användaren har rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas och lagras. Begäran ska göras skriftligen till Hjärta Västra Mälardalen och vara undertecknad av Användaren, Begäran ska skickas till: Tillsammans för Västra Mälardalen AB, Box 1008, 732 26 Arboga.

7.5  Om Användarens personuppgifter behandlas i strid med GDPR har Användaren rätt att begära att Tillsammans för Västra Mälardalen blockar, rättar eller raderar felaktig personuppgift.  Användaren kan när som helst meddela Tillsammans för Västra Mälardalen att personuppgifter inte ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring.

8.     TILLSAMMANS FÖR VÄSTRA MÄLARDALENS ANSVAR OCH FRISKRIVNING

8.1  Tillsammans för Västra Mälardalen ska tillse att Tjänsten är funktionell och att störningar i Tjänsten minimeras. Tillsammans för Västra Mälardalen kan inte hållas ansvarig för störningar, driftsavbrott eller funktioners tillgänglighet eller funktionalitet och Användaren har inte rätt till ersättning för det fall sådana omständigheter uppkommer.

8.2  Tillsammans för Västra Mälardalen kan inte heller hållas ansvarig för fel i Tjänsten som beror på händelser utanför Tillsammans för Västra Mälardalens kontroll.

8.3  Tillsammans för Västra Mälardalen friskriver sig från ansvar för hur externa webbplatser, vilka länkas till från www.hjartavastramalardalen.se  eller material tillhandahållet av tredje man kan påverka Användaren eller annan som besöker webbplatsen www.hjartavastramalardalen.se  

8.4  Tillsammans för Västra Mälardalen ansvarar inte för eventuella återkrav på Insamlaren i det fall Insamlaren genomför ett projekt som avviker i väsentlig grad från det som Insamlaren sökt projektpengar för.

8.5  Tillsammans för Västra Mälardalen friskriver sig från allt ansvar i det fall Insamlaren inte fullgör eventuell utfästelse om motgåva.

8.6  Tillsammans för Västra Mälardalen friskriver sig från ansvar för Insamlarens förpliktelser gentemot myndighet, företag eller organisationer.

8.7 Tillsammans för Västra Mälardalen friskriver sig från alla eventuella skattekonsekvenser som kan uppstå för Insamlaren, Projektet eller Givaren.

8.8  Tillsammans för Västra Mälardalen är ansvarig gentemot Användaren endast för direkt skada som uppkommer på grund av Tillsammans för Västra Mälardalens grova vårdslöshet eller uppsåtliga förfarande. Under alla omständigheter är Tillsammans för Västra Mälardalens ansvar begränsat till ett prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.

9.     ANVÄNDARENS ANSVAR

9.1  Utöver vad som framgår av dessa allmänna villkor ska Användaren  

använda Tjänsten i enlighet med de instruktioner som framgår av webbsidan www.hjartavastramalardalen.se  eller i övrigt anges av Tillsammans för Västra Mälardalen. Användaren ska ersätta och hålla Tillsammans för Västra Mälardalen skadelös från skador som uppkommer på grund av

a. Användarens felaktiga användande av Tjänsten,

b. att annan än Användaren använder kontouppgifter för att använda Tjänsten,

c. Användarens användande av material som tillhandahålls av Tillsammans för Västra Mälardalen och/eller framgår av webbsidan www.hjartavastramalardalen.se på annat sätt än som ett led i nyttjandet av Tjänsten,

d. krav riktade av tredjeman mot Tillsammans för Västra Mälardalen på grund av tredjemans rätt till varumärken, logotyper, firmanamn, information, upphovsrätt, patent etc., vilken har tillhandahållits av Användaren, och

e. information som tillhandahållits av Användaren och som strider mot lag, författning, föreskrift, annan bestämmelse eller god sed.

10.  ÄNDRING AV VILLKOR

Tillsammans för Västra Mälardalen förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna villkor. Om Användaren inte accepterar ändringarna har Användaren rätt att säga upp avtalet med Tillsammans för Västra Mälardalen.

11.  TVIST

Tvister i anledning av Tjänsten och dessa allmänna villkor ska avgöras av svensk allmän domstol med Västmanlands tingsrätt som första instans.